Διακωδικοποιήσεις

Διακωδικοποιώ ένα αρχείο σημαίνει τη μετατροπή από τη μία μορφή στην άλλη. Μια διακωδικοποίηση μπορεί να σημαίνει οποιοδήποτε αρχείο που έχει μετατραπεί, αλλά χρησιμοποιείται συνήθως σε αρνητικό πλαίσιο (όπως σε μια κακή διακωδικοποίηση).

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μία καλή διακωδικοποίηση σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακωδικοποίησης, το αρχείο είτε δεν έχει μετατραπεί ποτέ σε απωλεστικό είτε έχει μετατραπεί σε απωλεστικό μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου.

Παραδείγματα καλών διακωδικοποιήσεων:

  • ασυμπίεστο χωρίς απώλειες > συμπιεσμένο χωρίς απώλειες
  • συμπιεσμένο χωρίς απώλειες > ασυμπίεστο χωρίς απώλειες
  • συμπιεσμένο χωρίς απώλειες > συμπιεσμένο χωρίς απώλειες
  • ασυμπίεστο χωρίς απώλειες > απωλεστικό
  • συμπιεσμένο χωρίς απώλειες > απωλεστικό

ΔΙΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μια κακή διακωδικοποίηση σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακωδικοποίησης, το αρχείο είτε έχει μετατραπεί σε απωλεστική μορφή περισσότερες από μία φορές είτε έχει μετατραπεί από απωλεστικό σε μη-απωλεστικό.

Παραδείγματα κακής διακωδικοποίησης:

  • υψηλότερο απωλεστικό bitrate > χαμηλότερο απωλεστικό bitrate
  • ίδιο απωλεστικό bitrate > ίδιο απωλεστικό bitrate
  • απωλεστικό > μη-απωλεστικό